ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Praktyka Lekarska Komed Witold i Małgorzata Korzekwa Spółka Cywilna
ul. Sobieskiego 54, 42-200 Częstochowa

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)Imię i nazwisko KlientaAdres Klienta
(data i podpis Klienta)